RAASI Nr. 3/2021

  • Revista de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare (RAASI)
  • No. 3 / 2021
  • ISSN 2587-3768
  • E-ISSN 2587-3776

Adela Kovács, Ionela Luiza Melinte, Determinări dactiloscopice pe un vas cer amic aparţinând culturii Cucuteni, faza A / Dactyloscopic analysis on a ceramic vessel belonging to Cucuteni culture, phase A

Кириченко Дмитрий А., Обычай искусственной деформации г оловы (черепа) на территории Азербайджана, Кавказа и Ближнег о Востока (неолит-халколит) / Obiceiul deformării artificiale a capului (craniului) pe teritoriul Azerbaidjanului, Caucazului și Orientului Apropiat (neolitic-eneolitic) // A custom of artificial head (cranial) deformation on the territory of Azerbaijan, Caucasus and Near East (Neolithic-Chalcolithic)

Ihor V. Pistruil, Oksana A. Hrytsiuta, Traceological study of lithic artefacts from the Mayaki settlement (Usatovskaya culture) / Studiul traseologic al pieselor din silex din așezarea Mayaki (cultura Usatovskaya)

Alin Frînculeasa, Octav Negrea, Cătălin Dîscă, Angela Simalcsik, Tumulul II de la Strejnicu (judeţul Prahova) – o prezentare arheologică și bio-antropologică / Archaeological and bio-anthropological research in mound II from Strejnicu (Prahova County)

Dmitriy A. Kirichenko, A new burial of the Late Phase of Kura-Araxes cultural tradition/early kurgan tradition from Azerbaijan / O nouă descoperire funerară atribuită fazei târzii a tradiţiei culturale Kura-Araxes/tradiţia tumulilor timpurii din Azerbaidjan

Cristian Eduard Ștefan, Așezarea de epoca bronzului de la Bălăceanca, judeţul Ilfov, România. Unele consideraţii privind cronologia absolută a culturii Tei / The Bronze Age settlement of Bălăceanca, Ilfov County, Romania. Some considerations about the absolute chronology of Tei culture

József Puskas, Lóránt Darvas, A Middle Bronze Age pit at Miercurea Ciuc/Csíkszereda – Fodor-Kert (Harghita County, Romania) / O groapă din perioada mijlocie a epocii bronzului de la Miercurea Ciuc/Csíkszereda – Fodor-Kert (judeţul Harghita, România)

Vasile Diaconu, Mariana Sîrbu, Note about a Bronze Age hoard from the north of the Republic of Moldova and some considerations about the winged axes to the east of the Carpathians / Notă despre un depozit de bronzuri din nordul Republicii Moldova și câteva consideraţii despre topoarele cu aripioare de la est de Carpaţi

Shamil Najafov, The Tovuzchay I necropolis (Azerbaijan) / Necropola I de la Tovuzchay (Azerbaidjan)

Сапожников Игорь В., Башня Неоптолема, Нижнеднестровский вал и Никоний по картам и разведкам середины ХІХ века / Turnul lui Neoptolem, valul Nistrului inferior și Nikonion conform hărţilor și sondajelor de la mijlocul secolului al XIX-lea (І. V. Sapozhnykov) // Tower of Neoptolemus, Lower Dniester rampart and Nikonion according to maps and surveys of the middle of the 19th century

Синика Виталий С., Лысенко Сергей Д., Разумов Сергей Н. Тельнов Николай П., Скифские погребения в курганах группы «Плавни» на Нижнем Днестре / Morminte scitice din grupul tumular „Plavni” din regiunea Nistrului Inferior // Scythian graves in the “Plavni” (“Overflow”) barrow group in the Lower Dniester region

Агульников Сергей М., Могильник скифской культуры у села Казаклия, Республика Молдова / Necropola scitică de la Cazaclia, Republica Moldova // The Scythian necropolis of Cazaclia, Republic of Moldova

Lucian Munteanu, Lăcrămioara-Elena Istina, O monedă de tip „Adâncata-Mânăstirea” descoperită în situl de la Letea Veche (judeţul Bacău, România) / A coin of “Adâncata-Mânăstirea” type discovered in the site of Letea Veche (Bacău County, Romania)

Ștefan Honcu, Angela Simalcsik, Sergiu-Constantin Enea, Dumitru Boghian, Noi informaţii despre necropola „dacilor liberi” de la Costești-Baia, judeţul Iași, România / New information about the „free Dacian” necropolis from Costești-Baia, Iași County, Romania

George Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Inventar funerar „redescoperit” într-o urnă din necropola dacilor liberi de la Moldoveni, fost Porcești (punctul Dealul Gabăra), judeţul Neamţ, România / Funeral inventory “rediscovered” in an urn from the necropolis of the free Dacians from Moldoveni, former Porcești (Dealul Gabăra point), Neamţ County, Romania

Robert Daniel Simalcsik, Analiza sintetică a trei necropole birituale de secol IV d. Hr. din Podișul Central Moldovenesc: Polocin, Pogonești și Săbăoani / Synthetic analysis of three biritual necropolises from the 4th century AD from the Central Moldavian Plateau: Polocin, Pogonești, and Săbăoani

Gabriel Vasile, Cimitirul otoman de la Cheia Pazvant I (judeţul Constanţa, România). Analiza osteologică a materialului scheletic uman / Ottoman cemetery from Cheia Pazvant (Constanţa County, Romania). Osteological analysis of human skeletal material

Ștefan Honcu, Angela Simalcsik, Alexandru Berzovan, Robert Daniel Simalcsik, Mormântul medieval Cx 872 descoperit pe varianta ocolitoare a municipiului Bacău, România / Mediaeval grave Cx 872 discovered on the highway of Bacău, Romania

Catalin-George Fedor, Studiu de antropologie socială într-o comunitate aflată la confluenţa a două regiuni istorice ale României (partea a treia) / A social anthropology study in a community situated at the confluence of two Romanian historical regions (third part)

Stanislav Ţerna, Mariana Vasilache, Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistrean / Anthropomorphic figurines from Cucuteni A stage from the Prut-Dniester interfluve, Cristian Eduard ȘTEFAN

Lista autorilor

Spread the love